Klienci Biznesowi
Klienci Prywatni
PLNbez VAT
Wszystkie
Koszyk
Wszystkie

Ogólne Warunki Sprzedaży od 25.12.2014

Elfa Distrelec Sp. z o.o.
Ul.  Domaniewska 48, 02-672 Warszawa
Tel.: 022 570 56 00
Fax: 022 570 56 20
obsluga.klienta@elfa.se
NIP: 525-12-69-216
Kapital zakładowy: 100.000 zł


wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034722.

1. Zakres zastosowania

1.1.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („Ogólne Warunki Sprzedaży”) stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy spółką Elfa Distrelec Sp. z o.o. („Sprzedawca”) a nabywcami oferowanych przez nią towarów („Kupujący”), o ile umowy te nie stanowią inaczej. Treść umowy sprzedaży („Umowa”) określona jest w potwierdzonym przez Sprzedawcę zamówieniu Kupującego oraz w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

1.2.

Ogólne Warunki Sprzedaży są opublikowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.elfadistrelec.pl - polska wersja językowa („strona internetowa Sprzedawcy”), co jest równoznaczne z udostępnieniem Warunków Kupującemu przed zawarciem Umowy. Kupujący ma możliwość skopiowania/pobrania Ogólnych Warunków Sprzedaży ze strony internetowej Sprzedawcy, przechowywania ich oraz odtwarzania.

2. Zamówienia

2.1.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy i w książkowym wydawnictwie - Katalog Elfa Distrelec („Katalog”) - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień. Szczegółowe dane techniczne podane w Katalogu mogą się zmieniać z uwagi na szybkość zmian zachodzących w branży technicznej. W Centrum Obsługi Klienta Kupujący zawsze może uzyskać potwierdzenie aktualnych danych niezbędnych do złożenia zamówienia.

2.2.

Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie oraz że przyjął je do realizacji. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.

2.3.

Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonu, a także pisemnie (w przypadku zamówień składanych telefonicznie, Sprzedawca może zażądać, aby Kupujący potwierdził treść zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pisemnie). Zamówienie powinno zawierać co najmniej nazwę towaru, jego cenę i numer katalogowy Elfa Distrelec.

2.4.

W celu złożenia zamówienia należy uzyskać uprzednio numer klienta przesyłając do Centrum Obsługi Klienta dane adresowe wraz z numerem NIP. Formularze niezbędne do uzyskania i uaktywnienia numeru klienta są również dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy.

2.5.

W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, potwierdzenie zamówienia zostanie wyświetlone na stronie internetowej, jak i przesłane pocztą elektroniczną. Jeżeli zamówienie składane jest w inny sposób, Centrum Obsługi Klienta wysyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną.

2.6.

Składając zamówienie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość wprowadzania zmian i korekt do zamówienia, do momentu jego ostatecznego zatwierdzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tej stronie.

2.7.

Obie strony zgadzają się, że faktura za każde zamówienie złożone przez klienta może być sporządzona elektronicznie i jest ważna bez podpisu (zwana dalej e-fakturą). Elfa Distrelec Sp. z o.o. wystawi fakturę elektroniczną i dostarczy na adres e-mail klienta podany w formularzu rejestracji konta.
 
Fakturę elektroniczną uznaje się za dostarczoną do klienta w dniu jej wysłania z adresu e-mail Elfa Distrelec: obsluga.klienta@elfadistrelec.com
 
W przypadku zmiany adresów e-mail określonych w niniejszym ustępie zaangażowana strona jest zobowiązana powiadomić drugą stronę w formie pisemnej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych. W takim przypadku niniejszy punkt Umowy zostanie uznany za zmieniony bez odrębnej pisemnej zgody stron, poczynając od momentu otrzymania powiadomienia przedstawiciela odpowiedniej strony.

3. Cena i warunki płatności

3.1.

Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy i w Katalogu wyrażone są w złotych polskich i nie obejmują podatku od towarów i usług – podatku VAT (cena netto) ani kosztów przesyłki, o których mowa w punkcie 4.1 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

3.2.

W trakcie składania zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, Kupujący otrzymuje informację o cenie wraz z podatkiem VAT (cena brutto). W przypadku składania zamówień w inny sposób, Kupujący może uzyskać w Centrum Obsługi Klienta informację o aktualnej cenie brutto.

3.3.

Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy pozostają aktualne w dniu składania zamówienia.

3.4.

Ceny mogą ulegać zmianom wynikającym w szczególności ze wzrostu opłat celnych, podatków, zmian kursów walut oraz z innych czynników, na które Sprzedawca nie ma wpływu. Jednakże cena podana przez Kupującego w zamówieniu, złożonym zgodnie z punktem 2.3 Ogólnych Warunków Sprzedaży, po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, nie podlega zmianom.

3.5.

Zapłata ceny następuje przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, o ile Strony nie ustalą innego sposobu zapłaty. W przypadku braku zapłaty w ustalonym przez Strony terminie, Sprzedawca obciąży Kupującego odsetkami ustawowymi.

4. Warunki dostawy

4.1.

Miejscem wydania towarów jest centralny magazyn Sprzedawcy w s-Hertogenbosch, Holandia (miejsce spełnienia świadczenia). Wydanie towarów zostaje dokonane z chwilą, kiedy Sprzedawca powierzył towary przewoźnikowi w celu dostarczenia ich Kupującemu. Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Koszty przesyłki ponosi Kupujący. Jeżeli sprzedany towar ma zostaje przesłany przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Jednakże jeżeli Kupujący  będący konsumentem sam wybrał przewoźnika za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego. Koszt przesyłki towaru o wadze do 30 kg wynosi 12 zł 90 gr netto. W przypadku przesyłek cięższych Kupujący ponosi dodatkowo koszt przesłania nadwyżki powyżej 30 kg, tak jak za osobną przesyłkę o wadze do 30 kg.

4.2.

Z zastrzeżeniem pkt 4.3 oraz pkt 7, towary o wadze do 30 kg dostarczane są z reguły w ciągu trzech dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia (w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

4.3.

Jeżeli w chwili złożenia zamówienia, towar chwilowo nie jest dostępny, Sprzedawca informuje o tym Kupującego określając przybliżony termin dostępności towaru. Jeżeli Kupujący zaakceptuje ten termin w sposób wskazany przez Sprzedawcę, Sprzedawca potwierdza zamówienie. Powyższe zasady niniejszego punktu 4.3 mają odpowiednie zastosowanie, jeżeli w chwili złożenia zamówienia część objętych nim towarów jest chwilowo niedostępna. W takim wypadku towary niedostępne w terminie pierwszej dostawy Sprzedawca dosyła Kupującemu osobną przesyłką w najwcześniejszym możliwym terminie. Kupujący ponosi wtedy koszty tylko jednej przesyłki, niezależnie od liczby częściowych dostaw.

4.4.

Kupujący obowiązany jest zbadać stan przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki obowiązany jest niezwłocznie zgłosić to przewoźnikowi. Wraz z towarem Sprzedawca dostarcza Kupującemu pisemną specyfikację zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności zawartości przesyłki z załączoną specyfikacją przez użyciem otrzymanego towaru.

5. Zastrzeżenie własności

Sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do chwili otrzymania ceny. Kupujący nie może, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, rozporządzać towarem w sposób, który mógłby spowodować utratę lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego Sprzedawcy. Wystawienia weksla lub ustanowienia innych zabezpieczeń zapłaty za towar nie uważa się za zapłatę ceny.
 

6. Gwarancja

Na warunkach określonych poniżej, na sprzedawane towary zostanie udzielona gwarancja jakości i zgodności cech towaru z opisem:

6.1.

Gwarancja zostaje udzielona na okres jednego roku od dnia wydania towaru Kupującemu, chyba że Sprzedawca w Katalogu lub na stronie internetowej podał dłuższy termin gwarancji dla danego produktu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Gwarancją objęte są wady materiałowe oraz wady wynikające z wad konstrukcji. Skutki normalnego zużycia towaru nie stanowią jego wady.

6.2.

Gwarancja nie obejmuje: a) wad spowodowanych używaniem towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym zamontowaniem przez Kupującego, b) wad spowodowanych naprawami dokonanymi przez Kupującego we własnym zakresie, c) wad, które powstały w wyniku użycia dostarczonego przez Kupującego materiału lub z powodu stosowanego przez Kupującego rozwiązania.

6.3.

Reklamacje na podstawie gwarancji należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej wykrycia. Reklamacje należy przesyłać do Centrum Obsługi Klienta, na adres Elfa Distrelec Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, z zachowaniem poniższych wymogów. Za prawidłowe zgłoszenie reklamacji uważa się zgłoszenie zawierające kopię faktury zakupu oraz opis przyczyny zgłoszenia reklamacji. Kupujący obowiązany jest odesłać wadliwy towar dopiero po otrzymaniu od Sprzedawcy instrukcji w szczególności dotyczących sposobu wysyłki i miejsca, do którego towar ma być przesłany oraz numeru RMA potwierdzenia zgłoszenia reklamacji.

6.4.

Z zastrzeżeniem punktu 6.5 Ogólnych Warunków Sprzedaży, obowiązki gwarancyjne polegają na usunięciu wad lub wymianie towaru na towar wolny od wad. O sposobie realizacji obowiązków gwarancyjnych decyduje Sprzedawca.

6.5.

Jeżeli usunięcie wady lub wymiana towaru na towar wolny od wad jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, Sprzedawca może zamiast tego odstąpić od umowy za zwrotem Kupującemu ceny towaru. Jeżeli tylko część zakupionych towarów podlega zwrotowi z powodu ich wadliwości (na skutek częściowego odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy), Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę tej części towarów. W przypadku, gdy zwracany towar ma cechy zużycia będącego następstwem nieprawidłowej eksploatacji Sprzedawca zastrzega możliwość dochodzenia od Kupującego odpowiedniego odszkodowania. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy (w całości lub w części) Kupujący, który nie jest konsumentem obowiązany jest odesłać Sprzedawcy na własny koszt zakupiony towar w takiej samej ilości i w takim samym stanie, w jakim został mu wydany, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.

6.6.

Łączna wartość świadczeń gwarancyjnych nie może przekroczyć ceny towaru.

6.7.

Termin gwarancji na towary dostarczone Kupującemu w wyniku realizacji jego uprawnień z tytułu gwarancji przedłuża się o okres od zgłoszenia reklamacji zgodnie z pkt 6.3 do chwili dostarczenia Kupującemu przez przewoźnika towarów wolnych od wad, o ile reklamacja została uwzględniona przez Sprzedawcę.

6.8.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań, które wynikają z niniejszej gwarancji.

7. Siła wyższa


Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem nadzwyczajnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a która uniemożliwia, nadmiernie utrudnia wywiązanie się Sprzedawcy z zobowiązania lub sprawia, że wykonanie zobowiązania groziłoby Sprzedawcy rażącą stratą. W takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Przez nadzwyczajną zmianę okoliczności rozumie się w szczególności klęski żywiołowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, katastrofy, strajki, zamieszki, działania wojenne, ograniczenia o charakterze administracyjnym w handlu lub w przewozie, zmiany legislacyjne.

8. Zasady odpowiedzialności

8.1.

W stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez strony ich zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do szkód stanowiących normalne następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego, który nie jest konsumentem odpowiedzialności za utratę korzyści, które Kupujący mógłby osiągnąć, gdyby mu nie wyrządzono szkody.

8.2.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez którąkolwiek ze stron Umowy jej zobowiązań, druga strona powinna podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia lub ograniczenia ewentualnych szkód, jakie mogłaby ponieść z tego powodu.

8.3.

W przypadku gdy Kupującym nie jest konsumentem, łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę zobowiązań wynikających z Umowy nie może przekroczyć ceny towaru.

8.4.

W stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.

9. Dalsza odsprzedaż

W przypadku dalszej odsprzedaży lub innego rozporządzenia zakupionym towarem lub towarem, w skład którego zakupiony towar wchodzi w całości lub w części, Kupujący zobowiązuje się, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa: a) zapewnić wymagane zezwolenia, atesty, homologacje, certyfikaty i dokumentację techniczną oraz b) nałożyć na nowego nabywcę towaru te same zobowiązania, które spoczywają na Kupującym zgodnie z powyższym punktem a).

10. Prawo odstąpienia od Umowy, rozwiązanie Umowy za porozumieniem Stron

10.1.

Osoby fizyczne, które nabywają towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą mają prawo odstąpić od umowy składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania im towaru przez przewoźnika. Zakupiony towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawiera formularz dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy. Link do formularza o odstąpieniu od umowy

10.2.

Kupujący, o którym mowa w punkcie 10.1 obowiązany jest odesłać towar na swój koszt na adres: Elfa Distrelec Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania towaru zwraca Kupującemu cenę towaru przekazem pocztowym lub na wskazany przez niego rachunek bankowy.

10.3.

Kupujący może za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie dokonać zwrotu towaru lub jego wymiany. Sprzedawca ma prawo uwarunkować wydanie zgody od zatrzymania części zwracanej Kupującemu ceny odpowiadającej poniesionym kosztom.

10.4.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 3 ust. 1 oraz 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014, poz. 827).

10.5.

W przypadku zwrotu towaru lub jego wymiany, Kupujący, który nie jest konsumentem obowiązany jest odesłać towar na swój koszt, w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu na adres wskazany w pkt 10.2.

11. Postanowienia końcowe

11.1.

Do Umów zawieranych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego. Umowy te mogą być zawierane w języku polskim.

11.2.

Wszelkie spory wynikłe z Umowy zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który zawarł Umowę bezpośrednio w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.3.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

11.4.

Do stosunków prawnych  zawartych między Stronami do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie mają zastosowanie przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży w wersji dostępnej poniżej.

11.5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi  Ogólnymi Warunkami Sprzedaży zastosowanie mają, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.)  (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883).

11.6.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl.

Ogólne Warunki Sprzedaży do 24.12.2014

1. Zakres zastosowania

1.1.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („Ogólne Warunki Sprzedaży”) stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy spółką Elfa Distrelec Sp. z o.o. („Sprzedawca”) a nabywcami oferowanych przez nią towarów („Kupujący”), o ile umowy te nie stanowią inaczej. Treść umowy sprzedaży („Umowa”) określona jest w potwierdzonym przez Sprzedawcę zamówieniu Kupującego oraz w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

1.2.

Ogólne Warunki Sprzedaży są opublikowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.elfaelektronika.pl - polska wersja językowa („strona internetowa Sprzedawcy”), co jest równoznaczne z udostępnieniem Warunków Kupującemu przed zawarciem Umowy. Kupujący ma możliwość skopiowania/pobrania Ogólnych Warunków Sprzedaży ze strony internetowej Sprzedawcy, przechowywania ich oraz odtwarzania.

2. Zamówienia

2.1.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy i w książkowym wydawnictwie - Katalog ELFA („Katalog”) - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień. Szczegółowe dane techniczne podane w Katalogu mogą się zmieniać z uwagi na szybkość zmian zachodzących w branży technicznej. W Centrum Obsługi Klienta Kupujący zawsze może uzyskać potwierdzenie aktualnych danych niezbędnych do złożenia zamówienia.

2.2.

Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie oraz że przyjął je do realizacji. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.

2.3.

Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonu, a także pisemnie (w przypadku zamówień składanych telefonicznie, Sprzedawca może zażądać, aby Kupujący potwierdził treść zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pisemnie). Zamówienie powinno zawierać co najmniej nazwę towaru, jego cenę i numer katalogowy ELFA.

2.4.

W celu złożenia zamówienia należy uzyskać uprzednio numer klienta przesyłając do Centrum Obsługi Klienta dane adresowe wraz z numerem NIP. Formularze niezbędne do uzyskania i uaktywnienia numeru klienta są również dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy.

2.5.

W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, potwierdzenie zamówienia zostanie wyświetlone na stronie internetowej. Jeżeli zamówienie składane jest w inny sposób, Centrum Obsługi Klienta wysyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem.

2.6.

Składając zamówienie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość wprowadzania zmian i korekt do zamówienia, do momentu jego ostatecznego zatwierdzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tej stronie.

3. Cena i warunki płatności

3.1.

Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy i w Katalogu wyrażone są w złotych polskich i nie obejmują podatku od towarów i usług – podatku VAT (cena netto) ani kosztów przesyłki, o których mowa w punkcie 4.1 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

3.2.

W trakcie składania zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, Kupujący otrzymuje informację o cenie wraz z podatkiem VAT (cena brutto). W przypadku składania zamówień w inny sposób, Kupujący może uzyskać w Centrum Obsługi Klienta informację o aktualnej cenie brutto.

3.3.

Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy pozostają aktualne w dniu składania zamówienia.

3.4.

Ceny mogą ulegać zmianom wynikającym w szczególności ze wzrostu opłat celnych, podatków, zmian kursów walut oraz z innych czynników, na które Sprzedawca nie ma wpływu. Jednakże cena podana przez Kupującego w zamówieniu, złożonym zgodnie z punktem 2.3 Ogólnych Warunków Sprzedaży, po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, nie podlega zmianom.

3.5.

Zapłata ceny następuje za zaliczeniem pocztowym, o ile Strony nie ustalą innego sposobu zapłaty. W przypadku braku zapłaty w ustalonym przez Strony terminie, Sprzedawca obciąży Kupującego odsetkami ustawowymi. Faktura VAT dostarczana jest do Kupującego osobną przesyłką.

4. Warunki dostawy

4.1.

Miejscem wydania towarów jest centralny magazyn Sprzedawcy w Sztokholmie (miejsce spełnienia świadczenia). Wydanie towarów zostaje dokonane z chwilą, kiedy Sprzedawca powierzył towary przewoźnikowi w celu dostarczenia ich Kupującemu. Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Koszty przesyłki ponosi Kupujący. Koszt przesyłki towaru o wadze do 30 kg wynosi 12 zł 90 gr netto. W przypadku przesyłek cięższych Kupujący ponosi dodatkowo koszt przesłania nadwyżki powyżej 30 kg, tak jak za osobną przesyłkę o wadze do 30 kg.

4.2.

Z zastrzeżeniem pkt 4.3 oraz pkt 7, towary o wadze do 30 kg dostarczane są z reguły w ciągu trzech dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia (w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

4.3.

Jeżeli w chwili złożenia zamówienia, towar chwilowo nie jest dostępny, Sprzedawca informuje o tym Kupującego określając przybliżony termin dostępności towaru. Jeżeli Kupujący zaakceptuje ten termin w sposób wskazany przez Sprzedawcę, Sprzedawca potwierdza zamówienie. Powyższe zasady niniejszego punktu 4.3 mają odpowiednie zastosowanie, jeżeli w chwili złożenia zamówienia część objętych nim towarów jest chwilowo niedostępna. W takim wypadku towary niedostępne w terminie pierwszej dostawy Sprzedawca dosyła Kupującemu osobną przesyłką w najwcześniejszym możliwym terminie. Kupujący ponosi wtedy koszty tylko jednej przesyłki, niezależnie od liczby częściowych dostaw. Jednakże, gdy przedmiotem częściowej dostawy jest towar, którego cena netto jest niższa niż 24 zł 40 gr brutto, Kupujący ponosi koszty takiej przesyłki.

4.4.

Kupujący obowiązany jest zbadać stan przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki obowiązany jest niezwłocznie zgłosić to przewoźnikowi. Wraz z towarem Sprzedawca dostarcza Kupującemu pisemną specyfikację zamówienia.

5. Zastrzeżenie własności

Sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do chwili otrzymania ceny. Kupujący nie może, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, rozporządzać towarem w sposób, który mógłby spowodować utratę lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego Sprzedawcy. Wystawienia weksla lub ustanowienia innych zabezpieczeń zapłaty za towar nie uważa się za zapłatę ceny.

6. Gwarancja

Na warunkach określonych poniżej, na sprzedawane towary zostanie udzielona gwarancja jakości i zgodności cech towaru z opisem:

6.1.

Gwarancja zostaje udzielona na okres jednego roku od dnia wydania towaru Kupującemu, chyba że Sprzedawca w Katalogu lub na stronie internetowej podał dłuższy termin gwarancji dla danego produktu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Gwarancją objęte są wady materiałowe oraz wady wynikające z wad konstrukcji. Skutki normalnego zużycia towaru nie stanowią jego wady.

6.2.

Gwarancja nie obejmuje:

a) wad spowodowanych używaniem towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym zamontowaniem przez Kupującego
b) wad spowodowanych naprawami dokonanymi przez Kupującego we własnym zakresie
c) wad, które powstały w wyniku użycia dostarczonego przez Kupującego materiału lub z powodu stosowanego przez Kupującego rozwiązania

6.3.

Reklamacje na podstawie gwarancji należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej wykrycia. Reklamacje należy przesyłać do Centrum Obsługi Klienta, na adres Elfa Distrelec Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, z zachowaniem poniższych wymogów. Za prawidłowe zgłoszenie reklamacji uważa się zgłoszenie zawierające kopię faktury zakupu oraz prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. Aktualne formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy. Kupujący obowiązany jest odesłać wadliwy towar dopiero po otrzymaniu od Sprzedawcy instrukcji w szczególności dotyczących sposobu wysyłki i miejsca, do którego towar ma być przesłany.

6.4.

Z zastrzeżeniem punktu 6.5 Ogólnych Warunków Sprzedaży, obowiązki gwarancyjne polegają na usunięciu wad lub wymianie towaru na towar wolny od wad. O sposobie realizacji obowiązków gwarancyjnych decyduje Sprzedawca.

6.5.

Jeżeli usunięcie wady lub wymiana towaru na towar wolny od wad jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, Sprzedawca może zamiast tego odstąpić od umowy za zwrotem Kupującemu ceny towaru. Jeżeli tylko część zakupionych towarów podlega zwrotowi z powodu ich wadliwości (na skutek częściowego odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy), Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę tej części towarów. W przypadku, gdy zwracany towar ma cechy zużycia będącego następstwem nieprawidłowej eksploatacji, cena podlegająca zwrotowi może ulec odpowiedniemu obniżeniu. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy (w całości lub w części) Kupujący obowiązany jest odesłać Sprzedawcy na własny koszt* zakupiony towar w takiej samej ilości i w takim samym stanie, w jakim został mu wydany, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.

6.6.

Łączna wartość świadczeń gwarancyjnych nie może przekroczyć ceny towaru.

6.7.

Termin gwarancji na towary dostarczone Kupującemu w wyniku realizacji jego uprawnień z tytułu gwarancji przedłuża się o okres od zgłoszenia reklamacji zgodnie z pkt 6.3 do chwili dostarczenia Kupującemu przez przewoźnika towarów wolnych od wad, o ile reklamacja została uwzględniona przez Sprzedawcę.

6.8.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań, które wynikają z niniejszej gwarancji.

7. Siła wyższa

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem nadzwyczajnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a która uniemożliwia, nadmiernie utrudnia wywiązanie się Sprzedawcy z zobowiązania lub sprawia, że wykonanie zobowiązania groziłoby Sprzedawcy rażącą stratą. W takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Przez nadzwyczajną zmianę okoliczności rozumie się w szczególności klęski żywiołowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, katastrofy, strajki, zamieszki, działania wojenne, ograniczenia o charakterze administracyjnym w handlu lub w przewozie, zmiany legislacyjne.

8. Zasady odpowiedzialności

8.1

Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez strony ich zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do szkód stanowiących normalne następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za utratę korzyści, które Kupujący mógłby osiągnąć, gdyby mu nie wyrządzono szkody.*

8.2.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez którąkolwiek ze stron Umowy jej zobowiązań, druga strona powinna podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia lub ograniczenia ewentualnych szkód, jakie mogłaby ponieść z tego powodu.

8.3.

Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę zobowiązań wynikających z Umowy nie może przekroczyć ceny towaru.*

8.4.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.*

9. Dalsza odsprzedaż

W przypadku dalszej odsprzedaży lub innego rozporządzenia zakupionym towarem lub towarem, w skład którego zakupiony towar wchodzi w całości lub w części, Kupujący zobowiązuje się, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa:

a) zapewnić wymagane zezwolenia, atesty, homologacje, certyfikaty i dokumentację techniczną oraz
b) nałożyć na nowego nabywcę towaru te same zobowiązania, które spoczywają na Kupującym zgodnie z powyższym punktem a.

10. Prawo odstąpienia od Umowy, rozwiązanie Umowy za porozumieniem Stron

10.1.

Osoby fizyczne, które nabywają towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą mają prawo odstąpić od umowy składając oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania im towaru przez przewoźnika. Zakupiony towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Płyty CD i inne nośniki programów komputerowych podlegają zwrotowi, o ile nie zostało usunięte ich oryginalne opakowanie.

10.2.

Kupujący, o którym mowa w punkcie 10.1 obowiązany jest odesłać towar na swój koszt na adres: Elfa Distrelec Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania towaru zwraca Kupującemu cenę towaru przekazem pocztowym lub na wskazany przez niego rachunek bankowy.

10.3.

Kupujący może za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie dokonać zwrotu towaru lub jego wymiany. Sprzedawca ma prawo uwarunkować wydanie zgody od zatrzymania części zwracanej Kupującemu ceny odpowiadającej poniesionym kosztom.

10.4.

Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany towarów, które zostały zakupione przez Sprzedawcę na odrębnych zasadach, wyłącznie na potrzeby zamówienia Kupującego.

10.5.

W przypadku zwrotu towaru lub jego wymiany, Kupujący obowiązany jest odesłać towar na swój koszt, w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu na adres wskazany w pkt 10.2.

11. Postanowienia końcowe

11.1.

Do Umów zawieranych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego. Umowy te mogą być zawierane w języku polskim.

11.2.

Wszelkie spory wynikłe z Umowy zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który zawarł Umowę w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Elfa Distrelec Sp. z o.o.

*Nie dotyczy umów zawieranych z osobami fizycznymi, które nabywają towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.