Klienci Biznesowi
Klienci Prywatni
PLNbez VAT
Wszystkie
Koszyk
Wszystkie

Instrukcje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy

W związku z prawem do odstąpienia od umowy przysługującym Klientowi, zamówienie oraz jego przyjęcie przez Elfa Distrelec początkowo skutkuje nawiązaniem tymczasowego stosunku umownego pozostającego w zawieszeniu. Klient może unieważnić swoje oświadczenie umowne w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia przy pomocy odpowiedniego formularza, lub przez złożenie odpowiedniego oświadczenia w dowolnej innej formie, która w wyraźny sposób deklaruje Jego wolę odstąpienia od umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z otrzymaniem takowych instrukcji na piśmie, jednakże nie przed dostarczeniem towarów do Klienta lub osoby trzeciej wyznaczonej przez Klienta. Warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia ważności obowiązywania okresu odstąpienia od umowy jest niezwłoczne odesłanie towarów do Elfa Distrelec lub do osoby upoważnionej do ich odebrania, zawsze w ciągu ustalonego terminu 7 (siedmiu) dni. W przypadku, gdy dostawa dokonywana jest w formie więcej niż jednej dostawy częściowej lub w częściach, termin ten rozpoczyna się z chwilą otrzymania ostatniej częściowej wysyłki lub ostatniej jej części.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy należy przesłać do:

Elfa Distrelec Sp. z o.o.
Fax: +48 22 570 56 20
obsluga.klienta@elfa.se

2. Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku ważnego odstąpienia od umowy, usługi (towary/płatności) otrzymane przez którąkolwiek ze stron winny zostać zwrócone w ciągu 7 (siedmiu) dni od chwili ogłoszenia ważnej decyzji o unieważnieniu (patrz 5.1), a wszelkie odniesione korzyści (np. odsetki) powinny zostać przekazane drugiej stronie. Spółka Elfa Distrelec jest zobowiązana wyłącznie do zwrotu standardowych opłat za dostawę do Klienta.

Jeśli Klient nie jest w stanie lub jeśli może jedynie częściowo zwrócić otrzymane usługi i korzyści (np. korzyści z użytkowania), lub jeśli doszło do uszkodzenia dostarczonych towarów, Klient jest zobowiązany do uiszczenia rekompensaty za daną utraconą wartość. Klient jest zobowiązany wyłącznie do zapłaty rekompensaty za wartość utraconą w związku z uszkodzeniem danego elementu oraz za uzyskane korzyści, jeśli korzyści lub szkody wynikają z użytkowania danego elementu w sposób wykraczający poza zwyczajną kontrolę właściwości i działania. „Kontrola właściwości i działania” oznacza przeprowadzanie testów i prób danego elementu w sposób ogólnie przyjęty na przykład w handlu detalicznym.

Elementy w opakowaniu fabrycznym należy odesłać na nasze ryzyko. Jeśli zwrot towarów jest niemożliwy ze względu na wagę lub objętość opakowania, wystarczy aby klient wysłał pisemne żądanie zwrotu w ciągu 7 dni od otrzymania towaru do Elfa Distrelec. Jeśli towary mogą zostać odesłane drogą pocztową, koszty standardowej wysyłki zwrotnej ponosi Klient.

Jeśli Klient złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy w odpowiednim terminie oraz w sposób zgodny z wymogami formalnymi i dany element zostanie zwrócony do Elfa Distrelec, Elfa Distrelec zwróci płatność w ciągu 7 (siedmiu) dni.
 

3. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

  • dostaw towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją klienta lub zostały jednoznacznie dopasowane do jego wymagań lub ze względu na swoje właściwości nie nadają się do zwrotu, szybko się psują lub ich data przydatności została przekroczona.
  • dostaw nagrań audio lub video albo oprogramowania, o ile dostarczone nośniki danych zostały rozpieczętowane przez klienta.
  • dostaw gazet, czasopism i pism ilustrowanych, chyba, że klient zawarł umowę telefonicznie.
  • dostaw treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na fizycznym nośniku danych, jeżeli realizacja zamówienia została rozpoczęta za zgodą klienta, który potwierdził tym samym świadomość faktu, że traci w tym przypadku prawo do odstąpienia od umowy.

Przed zwrotem urządzeń z nośnikami zapisu danych (np. dyski twarde, USB, telefony komórkowe, itp.) należy zapoznać się z następującymi wskazówkami:

Odpowiedzialność za zabezpieczenie danych leży zasadniczo po Państwa stronie. Prosimy zatem o wykonanie kopii zapasowych lub usunięcie danych osobistych umieszczonych na nośnikach. Powyższe jest szczególnie ważne wtedy, gdy zapisano na nich dane osobowe osób trzecich.

Jeśli ich usunięcie nie jest możliwe z powodu wady nośnika, prosimy o wyraźne poinformowanie nas o tym, że znajdują się na nim dane osobiste. Prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu na formularzu zwrotu.